Kwaliteit van zorg

De Beroepscode voor psychologen
In mijn werk committeer ik mij aan de beroepscode voor psychologen. De Beroepscode voor psychologen dient in de eerste plaats als een leidraad voor het beroepsmatig handelen van de individuele psycholoog. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten of van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Klachten
Voor klachten over uw behandeling kunt u zich richten tot één van de bij het intervisieverband aangesloten collega’s, als u er met mij niet uitkomt. Ook kunt u de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten benaderen.
Website LVVP:  https://lvvp.info.nl

Kwaliteitsstatuut
Mijn praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en is hier te downloaden. Hierin staat aangegeven hoe de zorg is georganiseerd en hoe de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg zijn gewaarborgd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / Privacystatment
Ik hecht binnen mijn praktijk belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In mijn privacystatement wordt uitgelegd hoe ik met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omga, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacystatement is hier te downloaden.

Samenwerking met andere psychologen
Er is sprake van een nauwe samenwerking met enkele andere gz- en klinisch psychologen en psychotherapeuten in de regio, waarmee een intervisieverband bestaat. In dat intervisieverband worden allerlei zaken besproken over ontwikkelingen in de organisatie van zorg, aanmeldingen en wachtlijsten, diagnostische aangelegenheden, lopende psychotherapieën, contacten met andere zorgverleners en dergelijke. Hierbij worden de gangbare privacy- en geheimhoudingsregels uiteraard in acht genomen. Intervisie is een belangrijk instrument dat de kwaliteit van zorg waarborgt. U kunt ook bij deze collega’s terecht als u een klacht heeft over mijn functioneren tegenover u en u er met mij niet uitkomt. De volgende psychologen zijn hierbij aangesloten:

Psychotherapiepraktijk Hazenkamp
Annika Cornelissen & Inge Hellenbrand, klinisch psychologen
Gezondheidscentrum Hazenkamp
Vossenlaan 88
6531 SP Nijmegen
Website: www.pphazenkamp.com

Psychotherapiepraktijk Verhoef
Malinda Verhoef – van Dreumel, klinisch psycholoog
Graafseweg 691
6603 CE Wijchen
Website: www.psychotherapieverhoef.nl

Alia Sadiek, psychotherapeut
Bijleveldsingel 34
6524 AD Nijmegen
Website: www.aliasadiek.nl

Aafke van Santen, psychotherapeut
Bijleveldsingel 34
6524 AD Nijmegen
Website: www.vansantenpsychotherapie.nl

Sascha Geurts – van Kessel, psychotherapeut
Lievekamplaan 14
5341 GW Oss
Website: www.saschageurtsvankessel.nl