Informatie over zorg

Psychotherapie
Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor psychische problemen en stoornissen. De behandeling is kort als het kan en lang als dat nodig is, afhankelijk van de aard van de problematiek en de persoon van de cliënt. Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psycholoog. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken, met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie is geen garantie dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn; de behandeling kan echter wel helpen ingrijpende gebeurtenissen en belastende omstandigheden beter te hanteren.

Individuele psychotherapie
De theoretische kaders waarin ik geschoold en ervaren ben zijn kortdurende psychodynamische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Kortdurende psychodynamische psychotherapie
Kortdurende psychodynamische psychotherapie is geschikt voor mensen die klachten of stoornissen ontwikkelen als gevolg van het onderdrukken van emoties of van innerlijke conflicten. Het doel van de behandeling is je bewuster te worden van de manieren die je hebt geleerd om moeilijke gevoelens uit de weg te gaan. Er wordt een gezamenlijke theorie geformuleerd over het ontstaan van de klachten en problemen, de manier waarop gevoelens worden vermeden, welke gevoelens worden vermeden, waarom dat gebeurt en wanneer. Vervolgens wordt gewerkt aan het bewust worden en herkennen van (gedrags-)patronen, er wordt gekeken naar wat deze patronen je kosten en opleveren. Je wordt uitgedaagd om jezelf bloot te stellen aan gevoelens die je voorheen uit de weg ging, soms in gedachten, soms in reële situaties. Er wordt aandacht besteed aan angstregulatie en je krijgt meer inzicht in jezelf en de relatie met anderen in je omgeving. Affectfobie Therapie (volgens McCullough) is de vorm van kortdurende psychodynamische psychotherapie die ik toepas. Naast dat het je meer inzicht geeft in patronen, helpt het je om zaken minder uit de weg te gaan. De therapie is in wetenschappelijk onderzoek werkzaam gebleken bij cliënten met depressieve of angstklachten en bij cliënten met persoonlijkheidsproblematiek. De therapie is minder geschikt voor mensen die moeite hebben om hun impulsen te beheersen of als er sprake is van ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. De therapie bevat elementen uit de cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte en de psychoanalytische therapie.

Groepspsychotherapie
In mijn praktijk bied ik voor jong volwassenen vanaf 18 jaar een wekelijkse, ambulante, inzicht gevende behandeling in de vorm van groepspsychotherapie. Binnen deze groepen wordt de groepsleden een mogelijkheid geboden om samen met leeftijdsgenoten de dingen te bespreken waar ze tegen aan lopen. Dit kan gaan over de klachten, over sociale contacten, relaties, over omgang met ouders en/of leeftijdgenoten, over zelfstandig worden en het vormen van je identiteit, studiekeuze en problemen binnen studie, over gebeurtenissen uit het verleden en nog veel meer. Het kader is een kortdurende psychodynamische psychotherapie. Deze werkwijze is erop gericht jou als jongvolwassene via een proces van zelfontdekking in interactie met leeftijdgenoten, te helpen je eigen persoonlijke mogelijkheden te ontdekken en je zelfvertrouwen te vergroten. Hiermee kun je jou problemen en vragen beter hanteren of oplossen. Als lid van de groep wordt van je verwacht dat je voldoende gemotiveerd bent, voldoende reflectieve mogelijkheden hebt en bereid bent in jezelf te investeren. De gemiddelde behandelduur is zeker een jaar.

De groepen worden aangeboden op maandag van 17.15 tot 18.45 uur en 19.30 tot 21.00 uur.

Samenwerking met andere psychologen
Er is sprake van een nauwe samenwerking met enkele andere gz- en klinisch psychologen en psychotherapeuten in de regio, waarmee een intervisieverband bestaat. In dat intervisieverband worden allerlei zaken besproken over ontwikkelingen in de organisatie van zorg, aanmeldingen en wachtlijsten, diagnostische aangelegenheden, lopende psychotherapieën, contacten met andere zorgverleners en dergelijke. Hierbij worden de gangbare privacy- en geheimhoudingsregels uiteraard in acht genomen. Intervisie is een belangrijk instrument dat de kwaliteit van zorg waarborgt. U kunt ook bij deze collega’s terecht als u een klacht heeft over mijn functioneren tegenover u en u er met mij niet uitkomt. De volgende psychologen zijn hierbij aangesloten:

Psychotherapiepraktijk Hazenkamp
Annika Cornelissen & Inge Hellenbrand, klinisch psychologen
Gezondheidscentrum Hazenkamp
Vossenlaan 88
6531 SP Nijmegen
Website: www.pphazenkamp.com

Psychotherapiepraktijk Verhoef
Malinda Verhoef – van Dreumel, klinisch psycholoog
Graafseweg 691
6603 CE Wijchen
Website: www.psychotherapieverhoef.nl

Alia Sadiek, psychotherapeut
Bijleveldsingel 34
6524 AD Nijmegen
Website: www.aliasadiek.nl

Aafke van Santen, psychotherapeut
Bijleveldsingel 34
6524 AD Nijmegen
Website: www.vansantenpsychotherapie.nl

Sascha Geurts – van Kessel, psychotherapeut
Lievekamplaan 14
5341 GW Oss
Website: www.saschageurtsvankessel.nl

De Beroepscode voor psychologen
In mijn werk committeer ik mij aan de beroepscode voor psychologen. De Beroepscode voor psychologen dient in de eerste plaats als een leidraad voor het beroepsmatig handelen van de individuele psycholoog. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten of van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Cliënttevredenheid
Ik vraag aan alle cliënten na het afronden van de behandeling een vragenlijst in te vullen. Hiermee wordt de cliënttevredenheid gemeten. De resultaten hiervan worden gebruikt om te zien wat goed gaat en wat verbetering verdient.

Klachten
Voor klachten over uw behandeling kunt u zich richten tot één van de bij het intervisieverband aangesloten collega’s, als u er met mij niet uitkomt. Ook kunt u de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten benaderen.
Website LVVP:  www.lvvp.info

Kwaliteitsstatuut
Mijn praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en is hier te downloaden. Hierin staat aangegeven hoe de zorg is georganiseerd en hoe de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg zijn gewaarborgd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / Privacystatment
Ik hecht binnen mijn praktijk belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In mijn privacystatement wordt uitgelegd hoe ik met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omga, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacystatement is hier te downloaden.